بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۷ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۱(اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم مواد ۴٨ و ۵١ و ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده / هیات های حل اختلاف مالیاتی)

نحوه اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم موضوع مواد ۴٨ و ۵١ و ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیات های حل اختلاف مالیاتی بدین شرح میباشد.
اطلاعیه

نحوه ی اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم مواد ۴٨ و ۵٠ و ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیات های حل اختلاف مالیاتی بدین شرح می باشد :

نظر به اینکه به موجب مواد 48، 50، و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد 238، 244 و 251 قانون مالیات های مستقیم ( مصوب اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی)، اصلاح و از تاریخ 13/10/1400 لازم الاجرا می باشد، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد :

1- کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذی ربط می شود، قابل رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و دستور العمل اجرایی آن می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض ( حسب مورد ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 31/04/1394 و قسمت اخیر ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ) می باشد.

 

2- با توجه به تسری ماده 238 قانون مالیات های مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده 48 قانون مذکور مصوب 2/3/1400، مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ 13/10/1400 به بعد ابلاغ می شود، 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود.

 

 

3- با توجه به تغییر ساختاری هیأت های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره های آن از تاریخ 13/10/1400، در مواردی که ساختار جدید هیأت های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است، مدیریت هیأت های حل اختلاف مالیاتی موظفند در خصوص پرونده هایی که برای آن ها از تاریخ 13/10/1400 به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی شده است، با هماهنگی مرکز مذکور، نسبت به تجدید دعوت از مؤدی و برگزاری جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیأت را به اطلاع مؤدی ذی ربط برسانند.

4- به موجب ماده 251 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی مذکور می باشد. در اجرای این ماده، مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده 263 قانون مالیات های مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید.

 

5- مهلت 2 ماهه اعتراض موضوع ماده 251 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، صرفا مربوط به آرای صادره ای است که از تاریخ 13/10/1400 ابلاغ می شوند. بنابراین آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده اند، به لحاظ اعتراض کماکان تابع مقررات ماده 251 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/4/1394 می باشند. همچنین آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

راهنمای خرید

آموزش های حسابداری

قیمت نرم افزار

سپیدار سیستم

نوین روش عصر مدیریت

دکمه بازگشت به بالا