مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1399

موضوع:

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراق مالیاتی

نظر به ابهامات مطروحه در خصوص آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۸۰،۸۸،۱۰۰،۱۱۰،۱۲۶ و فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون یاد شده مقرر می دارد چنانچه هر یک از مواعید مورد نظر در سطح هر استان یا منطقه از کشور مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی به علت مصوبات ستاد مدیریت کرونا یا هر علت دیگری باشد ، اولین روز کاری پس از تعطیل یا تعطیلات مزبور حسب مورد جزو مواعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراق مالیاتی خواهد بود . همچنین با عنایت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۹۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ مقرره فوق در ارتباط با مهلت تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراق مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تسری دارد.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1400

راهنمای خرید

آموزش های حسابداری

قیمت نرم افزار

سپیدار سیستم

نوین روش عصر مدیریت

دکمه بازگشت به بالا